+48 033 810 04 73

+48 033 810 05 77

+48 033 822 16 17

Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY LUB UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE LUB TEŻ INNYCH USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ZIBI
ZBIGNIEW PANEK Z SIEDZIBĄ 34-300 BIELSKO BIAŁA,
UL. PIEKARSKA 130, NIP PL5471077051

§ 1

Niniejsze ogólne warunki umów mają zastosowanie do wszystkich prac wykonywanych przez przedsiębiorstwo P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek, czy to mających charakter robót budowlanych czy to umów o dzieło czy zlecenia jak również umów dostawy, o ile strony nie zawrą na piśmie odrębnej umowy określającej zasady wykonania robót.

§ 2

W przypadku zawarcia przez strony umowy dotyczącej wykonywania robót przez przedsiębiorstwo P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek, czy to korespondencyjnie czy też bezpośrednio, w przypadku nie ustalenia odmiennych warunków wykonania robót od niniejszych ogólnych warunków obowiązują niniejsze ogólne warunki.
Zamawiający jest poinformowany o treści ogólnych warunków umów, gdyż informacja o ich istnieniu jest zawarta w każdym liście elektronicznym lub pisemnym, wymienianym przez strony, a treść ogólnych warunków umów jest opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorstwa P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek.

§ 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz korespondencja wymieniana między stronami. Zamawiający zapewnia nadzór nad wykonywanymi robotami osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia i pełnomocnictwa ze strony Zamawiającego . W razie konieczności wykonania dodatkowych robót, Zamawiający złoży zamówienie na piśmie, określając zakres robót, a PHU ZIBI potwierdzi możliwość wykonania dodatkowych robót, przy czym roboty te będą wykonywane na takich samych warunkach, jak roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. PHU ZIBI może zlecić wykonanie przedmiotowych robót innemu podwykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 4

Roboty wykonane przez P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek, będą rozliczane w jeden z następujących sposobów.

a/ Na podstawie przepracowanego czasu w postaci listy obecności na miejscu wykonywania prac, podpisanej przez każdego z pracowników wykonujących pracę oraz potwierdzonej, każdego dnia przez przedstawiciela zamawiającego, a zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia swojego przedstawiciela będącego dostępnym każdego dnia na miejscu wykonywania robót i upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

b/ Na podstawie ryczałtu tj. całościowej ceny za wszystkie roboty, które mają być wykonywane, wówczas odbiór następuje po zakończeniu robót lub też częściowo, jeżeli strony to przewidują, a w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, należność za całość robót powiększa ustaloną wcześniej cenę, wówczas gdy strony konieczności wykonania takich robót nie przewidywały i nie mogły przewidzieć.

c/ Rozliczenie na podstawie kosztorysu wykonanych robót, wówczas P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek, zobowiązuje się przedstawić niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru, kosztorys wykonanych robót według stawek ustalonych przed rozpoczęciem robót przez strony

§ 5

Za wykonane roboty wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej w zamówieniu, płatne na rachunek wykonawcy w Banku ……………….w terminie 14 dni od otrzymania faktury ze strony P.H.U. ZIBI . W wypadku opóźnienia w płatności faktury Wykonawcy należne będą ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 6

Cała korespondencja ze strony PHU ZIBI jest wysyłana na adres określony w niniejszej umowie. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odbiór korespondencji pod tym adresem. W przypadku nie odebrania korespondencji uważa się ją za doręczoną.

§ 7

W przypadku wystąpienia wad wykonywanego dzieła, które muszą być stwierdzone w toku robót przed podpisaniem listy wykonanych prac lub podpisaniem protokołu odbioru i potwierdzone podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu Zamawiającego, P.H.U. ZIBI zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zaistniałe wady, nie później niż w terminie 7 dni, lub w innym ustalonym przez strony, jeżeli nie jest to możliwe w terminie 7 dni.

§ 8

Strony dopuszczają możliwość wystawienia faktur częściowych. W przypadku nie zapłacenia którejkolwiek faktury częściowej lub też istnienia realnego niebezpieczeństwa niewypłacalności zamawiającego, P.H.U. ZIBI może niezwłocznie roboty przerwać, uprzedzając o tym Zamawiającego na piśmie, fakturując wykonane do tej chwili roboty, a Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zapłacenia za wykonane do tej pory roboty. Zamawiający w takiej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości kosztów poniesionych przez Wykonawcę na wykonanie całego przewidywanego zamówienia. Nie wyklucza to prawa PHU ZIBI do dochodzenia odszkodowania obejmującego całą szkodę i utracony zysk

§ 9

W razie braku innych ustaleń P.H.U. ZIBI Zbigniew Panek udziela gwarancji na wykonane roboty przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.

§ 10

Strony przedstawiają wypisy z rejestrów dotyczących prowadzonych przez siebie działalności z rejestru handlowego lub z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego prowadzonych przez siebie działalności i składają oświadczenie, że wszystkie dane zwarte w rejestrze są zgodne z prawdą, a żadnemu z przedsiębiorstw będących stronami umowy nie grozi niewypłacalność.

§ 11

Strony ustalają, że prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszystkich występujących między nimi sporów będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla PHU ZIBI . Zamawiający w przypadku gdy nie jest głównym wykonawcą i inwestorem robót , zobowiązuje się powiadomić o fakcie zawarcia niniejszej umowy inwestora lub głównego wykonawcę. Osobą upoważnioną do korespondencji ze strony PHU ZIBI będzie osoba wskazana przez firmę w mailu.

§ 12

W pozostałym zakresie do wykonania przedmiotu umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujących ustaw.